Przyroda

Pierwszą cechą, która pod względem wartości przyrodniczych wyróżnia wieś i gminę Trzebiechów od pozostałych gmin jest niezwykłe wprost bogactwo i obfitość starych okazałych dębów.

Wiele z nich rośnie na terenie parku pałacowego, gdzie najokazalszy dąb mierzy w obwodzie ponad 6 m a jego wiek wynosi przeszło 300 lat. Przepięknie prezentuje się też rząd kilkunastu wiekowych dębów rosnących na przeciw parku po drugiej stronie szosy Trzebiechów – Ostrzyce. Najgrubsze okazy osiągają tu ponad 6 m obwodu pnia. Na uwagę zasługuje aleja okazałych dębów wzdłuż drogi leśnej wiodącej do leśniczówki leśnictwa Radowice oraz wzdłuż polnej drogi z parku w kierunku Swarzynic. Wiele pojedynczych potężnych dębów rośnie też w lasach w Dolinie Odry w pobliżu Ledna, największy z nich posiada 6,5 m obwodu pnia.


PARK PAŁACOWY W TRZEBIECHOWIE

Na szczegółowe omówienie zasługuje drzewostan parku pałacowego w Trzebiechowie. Występuje tutaj wiele rzadkich gatunków drzew, z których ciekawsze to: cyprysik nutkajski, cyprysik japoński, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, klon tatarski, kasztan jadalny, reliktowy miłorząb japoński a także wiele okazałych platanów, grabów, lip, klonów, jaworów, czerwonej odmiany buków i cisów. We wschodniej części parku rosną obok siebie okazały świerk i daglezja .


REZERWAT PRZYRODY "RADOWICE"

W rozległych lasach na północ od Podlegórza położony jest rezerwat przyrody „Radowice”. Jego główne walory to przepiękna rzeźba terenu – głębokie wąwozy porośnięte starą buczyną, na dnie których płyną strumienie wypływające z licznych śródleśnych źródlisk. Z rzadszych gatunków ptaków gnieżdżą się tutaj puszczyk, gołąb siniak, dzięcioł zielony, muchołówka mała, brodziec samotny. Na pobliskiej śródleśnej łące można często spotkać żerujące żurawie, a także przylatujące tu czarne bociany. W tym rezerwacie wśród ssaków występują tu pospolicie kuny, wiewiórki, lisy, sarny, jelenie i dziki. Z rzadszych zwierząt pojawiają się czasem łoś i daniel, a w pobliskiej Obrzycy obserwuje się bobra i wydrę. Na tym terenie znaleziono chronioną roślinę z rodzaju kruszczyk, oraz kilka gatunków grzybów chronionych to jest: szmaciaka gałęzistego, sromotnika bezwstydnego, mądziaka psiego. Największą jednak osobliwością tego miejsca jest siedlisko żółwia błotnego, należącego już do ginącego gatunku.


WZGÓRZA PODLEGÓRZA


Od Podlegórza do Cigacic wzdłuż rzeki Obrzycy ciągną się malownicze wzgórza. Zbocza o wystawie południowej stwarzają dogodne warunki do rozwoju roślinności należącej do zbiorowisk tzw. ciepłolubnych muraw. Zbiorowiska takie są dziś już bardzo rzadkie. Najciekawszy fragment zbocza to odcinek między Podlegórzem a Radowicami - niegdyś tereny przepięknych winnic. Stwierdzono tu występowanie bardzo rzadkiego szafirka miękkolistnego, zaliczanego do roślin chronionych oraz czyśćca prostego, a także wiele innych charakterystycznych roślin dla tego obszaru, których występowania nie stwierdzono gdzie indziej, choćby łany szałwii i wyki ptasiej, rutewkę żółtą i pogiętą, krzyżownicę czubatą, przetacznik kłosowy i piaskowy, dziewannę rdzawą, rozchodnik ościsty i inne. Teren ten nie został jeszcze dokładnie zbadany i być może jeszcze wiele rzadkich i interesujących roślin czeka jeszcze na odkrycie. Ciekawym przyrodniczo obszarem jest również międzywale i łąki położone na południe od rzeki Obrzycy na jej przyujściowym odcinku od ujścia do szosy Sulechów – Głuchów. Tutaj corocznie, szczególnie wiosną zatrzymują się na odpoczynek stada wędrownych ptaków wodnych i błotnych, z których spora grupa należy już do rzadko spotykanych. Należą do nich krzyżówki, rożeńce, cyranki, cyraneczki, świstuny, głowienki, płaskonosy, czajki, brodźce leśne i samotne, mewy śmieszki i mewy pospolite, łabędzie nieme. Sporadyczne zlatują tu bataliony, a także tracze długodziobe.


RZEKA ODRA /STARA ODRA/

Na Odrze, która przepływa przez teren gminy spotykamy wiele gatunków ptaków zimujących, do których należą kaczki krzyżówki, łabędzie nieme i krzykliwe, gągoł, perkozek, tracz nurogęś a nawet orzeł bielik. W bogatych lasach łęgowych w dolinie Odry gnieżdżą się myszołowy, gołębiarze, puszczyki, kanie rude i pustułki. Nie wszędzie już możemy natrafić dziś na takie bogactwo ptaków drapieżnych. Na podmokłych łąkach i polach lęgną się czajki, bekasy, kszyki, kuropatwy, bażanty oraz rzadkie już błotniaki stawowe. Przedstawiony wyżej opis dowodzi niezbicie, że Gmina Trzebiechów ma czym zachwycić ludzi wrażliwych na piękno przyrody i krajobrazu, szukających wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Ten walor jest zdecydowanie jedną z największych atrakcji turystycznych gminy Trzebiechów.