Gmina przyjazna mieszkańcom.

Gmina przyjazna mieszkańcom [300x200]GMINA TRZEBIECHÓW, PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM – MAŁA GMINA Z DUŻYM POTENCJAŁEM.

Tu warto mieszkać, pracować i miło spędzać czas. Poprawa jakości życia mieszkańców jest priorytetem wład13_urzad_gminy_trzebiechw.jpgz gminnych, która w ostatnich latach podjęła wiele działań na różnych płaszczyznach zmierzających do poprawienia warunków życia mieszkańców, od profilaktyki zdrowotnej, organizacji imprez kulturalno-sportowych, poszerzenia oferty edukacyjnej, poprawy bezpieczeństwa publicznego do inwestycji infrastrukturalnych.

Najważniejsze działania podjęte w ostatnich dwóch latach:12_cieka_rowerowerowa_trzebiechw__swarzynice.jpg

I      PODNOSZENIE KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

 • Budowa ścieżki rowerowej łączącej Trzebiechów z sąsiednimi Swarzynicami pozwalająca na bezpieczne przemieszczanie się między miejscowościami oraz poprawiająca dojazd do cmentarza. Wartość zrealizowanego zadania 337 889 zł,
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w całej Gminie polegająca na zamontowaniu nowoczesnego oświetlenia LED-owego. W ramach zadania zamontowano także dodatkowe oświetlenie w miejscach odosobnionych oraz dobudowano nowe punkty oświetleniowe. Wybrane rozwiązanie znacznie poprawiło komfort i bezpieczeństwo,
  a także przyczyniło się do zmniejszenia rachunków za energię,
 • Budowa drogi w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej tzw. „obwodnica 14_karczma_pod_koziorocami_hotel.jpgTrzebiechowa” przenosząca ruch pojazdów ciężarowych poza centrum Trzebiechowa. W ramach zadania wykonano także chodnik, oświetlenie, zamontowano ławeczki i kosze na śmieci. Wartość zadania 566 732,66 zł,
 • Modernizacja drogi Borek-Głęboka z dofinansowaniem Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 1 300 m. Zadanie pozwoliło na sprawną
  i bezpieczną komunikację mieszkańcom sołectwa Głęboka, a rolnikom na bezpieczny dojazd do swoich pól,
 • Modernizacja 10 dróg objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. W ramach zadania drogi gminne gruntowe zostaną wykonane z kostki brukowej. Zadnie podniesie nie tylko komfort mieszkańców, ale przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, a także do poprawy wizualnej miejscowości, w których będą modernizowane drogi. Obecnie trwają prace w Ostrzycach, Głuchowie (dwie drogi) i Borkach. W Trzebiechowie na dwóch osiedlach łączących ulice: Kwiatową, Wiśniową, Sosnową, Sportową, Ptasią i Lisią prace rozpoczną się po zakończeniu budowy kanalizacji (umowy z Wykonawcami zostały już podpisane). Łączna wartość realizowanych projektów wynosi 2 403 212 zł, długość modernizowanych dróg 3,6 km.

II      PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY5_park_przypaacowy.jpg

W 2015 r. zakończono budowę I etapu sieci kanalizacyjnej w Trzebiechowie tj. głównej przepompowni będącej „sercem” przyszłej kanalizacji. Wartość projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 670 919 zł.

W miesiącach styczeń i luty b.r. gmina złożyła trzy duże wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
o wartości 26 mln zł, które pozwolą w kompleksowy sposób rozwiązać problemy związane
z gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy. Wnioski są już po pozytywnej ocenie merytorycznej, w kolejnym etapie zostaną ocenione pod względem formalnym.

Przewidziane do realizacji w latach 2017 do sierpnia 2018 zadania obejmują budowę systemu kanalizacji zbiorczej w Aglomeracji Trzebiechów,  rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji na obszarze wyłączonym z Aglomeracji w miejscowości Trzebiechów, mode4_park_przypaacowy.jpgrnizację Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiechowie oraz zakup samochodu asenizacyjnego.

Gmina wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wystąpiła także z wnioskiem
o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nie objętych budową kanalizacji. Całkowity koszt mieszkańca wynosi  w przypadku oczyszczalni do 5 osób – 3 000 zł, powyżej 5 osób 6 000 zł. Pozostały koszt zostanie sfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu gminy.

Zadania z zakresu gospodarki wodno–ściekowej to nie tylko ochrona środowiska, ale także zapewnienie rozwoju Gminy, przyciągnięcie potencjalnych inwestorów, stworzenie dogodnych warunków pod dalsze inwestycje.

III      BEZPIECZEŃSTWO ZDROWIA I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW7_boiska_do_siatkwki_w_podlegrzu.jpg

Od roku 2015 systematycznie realizowany jest coroczny program profilaktyki zdrowotnej
w Gminie Trzebiechów. Podczas organizowanych w każdym sołectwie zebrań wiejskich mieszkańcy zachęcani są do skorzystania z badań profilaktycznych. Do tej pory przeprowadzono:

 • Profilaktyka raka szyjki macicy wśród dziewcząt zameldowanych w Gminie Trzebiechów”, corocznie zaproszenia otrzymują wszystkie 12- letnie dziewczynki, które  za zgodą rodziców zostały zaszczepione,
 • Profilaktyka kobiet - badania cytologiczne. Zapraszamy wszystkie Panie z całej gminy na wypicie kawy i zjedzenie ciastka, a przede wszystkim wykonanie badań cytologicznych,
 • Badania mammograficzne przeprowadzane 2 razy w roku (mammobus ustawiony przy Urzędzie Gminy),
 • Profilaktyka  raka prostaty – w 2016 przebadano 118 mężczyzn,
 • W 2017 r. po raz pierwszy realizowane będą badania na osteoporozę.
 • W zakresie bezpieczeństwa niewątpliwym sukcesem jest wygrana „walka” dotycząca pozostawienia Posterunku Policji w Trzebiechowie. Gmina dofinansowała także zakup nowego samochodu dla funkcjonariuszy policji,
 • 8_siownia_zewntrzna__trzebiechw.jpgPowodem do dumy jest realizacja zadania obejmującego zakup nowego średniego samochodu bojowego dla OSP Trzebiechów z wyposażeniem przeciwpożarowymi przeciwpowodziowym.Kilkuletnia zbiórka pieniędzy przez mieszkańców Gminy i szukanie sponsorów przez Urząd Gminy na wkład własny na wymianę 38 letniego wysłużonego Stara jest już na ostatniej prostej. W 2016r. zostaliśmy wybrani przez Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Zielonej Górze do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020. Złożony wniosek został pozytywnie oceniony i ZOSP jest już po otwarciu ofert w przeprowadzonym przetargu. Obecnie gmina oczekuje na dostawę samochodu. To zadanie pokazało wysoką świadomość lokalnej społeczności w zakresie poprawy bezpieczeństwa, solidarność i niespotykaną hojność mieszkańców Gminy,
 • Utworzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego (w bezpośrednim położeniu rzeki Odry) w Głuchowie. Wartość zgromadzonego sprzętu to 67 000 zł,
 • Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia i aptece. Zadanie niezwykle ważne ze względu na osoby starsze i niepełnosprawne oraz rodziców z małymi dziećmi,
 • Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów. W 2016 r. przystąpiliśmy do realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Trzebiechów. Zadanie obejmowało odbiór, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. W pierwszym roku realizacji programu usunięto 128 740 Mg na kwotę 41 572 zł. Zadanie było w 100 % refundowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mając świadomość o szkodliwości azbestu dla naszego zdrowia i środowiska zadanie będzie kontynuowane także w tym roku.4_park_przypaacowy.jpg

 IV      BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, FUNDUSZ SOŁECKI, UPIĘKSZANIE I POPRAWA WIZERUNKU GMINY

 • W roku 2015 wprowadzono po raz pierwszy w historii Gminy fundusz sołecki.
  W wyniku realizacji wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa powstały między innymi altany w Ostrzycach i Głębokiej, siłownie w Trzebiechowie i Radowicach, chodniki w Swarzynicach i Głuchowie, nowe przystanki w miejscowości Borek i Radowice, a także doposażono sale wiejskie m. in. zakupiono witryny chłodnicze, taborety gazowe, zmywarki oraz zamontowano klimatyzację w Podlegórzu. Wartość zrealizowanych zadań to blisko 139 000 zł.Każdy mieszkaniec ma teraz realny wpływ na swoją wieś i może współdecydowaćo inwestycjach, działaniach kulturalnych, edukacyjnych i  innych.
 • W 2016r. została utworzona Rada Młodzieżowa będąca organem doradczym Rady Gminy w Trzebiechowie. To niezwykle ważna inicjatywa pozwalająca młodzieży na czynny udział w życiu Gminy, ucząca ich zasad demokracji i pozwalająca mieć bezpośredni wpływ na podejmowane w Gminie decyzje,
 • 23 osoby zgłosiły chęć udziału w projekcie Euroregionu „Rozmowy bez barier” dotyczącym między innymi nauki języka niemieckiego. Zadanie ma przede wszystkim ułatwić kontakty i pokonać bariery językowe podczas spotkań z zaprzyjaźnioną niemiecką Gminą,
 • Zostały odnowione i zakupione nowe ławki i kosze na śmieci na terenie Gminy, uporządkowany park w Trzebiechowie. Zostały zakupione kwietniki i kwiaty dla każdego sołectwa, ustawione witacze na granicy Gminy. Co roku montowana jest  duża iluminacja świąteczna w Trzebiechowie. Dbałość o wspólną przestrzeń i porządek przekłada się także na zwiększenie o dbałość własnych posesji wśród mieszkańców,
 • 17_szopka_boonarodzeniowa_2016.jpgMiejscowość Trzebiechów została bardzo wysoko oceniona przez ekspertów tworzących na wzór francuski „Sieć najciekawszych wsi” w Polsce.

 V      WYDARZENIA KULTURALNO – SPORTOWE, KONKURSY

Oferta Urzędu Gminy w zakresie wydarzeń  kulturalno – sportowych to przede wszystkim:

 • 6_bieg_drobiarza.jpg „Święto Indyka” organizowane wspólnie ze zrzeszeniem rolników i producentów „Indyk Lubuski” uświetnione „Biegiem Drobiarza” z bardzo atrakcyjnymi nagrodami, występami gwiazdy wieczoru, pokazami laserów, sztucznych ogni. W ramach tego święta o charakterze ponadregionalnym organizowany jest także konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z indyka. Rady sołeckie przygotowują 500 kg mięsa dla mieszkańców i przyjezdnych gości, którzy mogą za darmo delektować się przygotowanymi potrawami.
 • 11_zwyciski_wieniec_na_doynkach_powiatowych_2016r__soectwo_trzebiechw.jpgW trakcie dorocznych dożynek odbywa się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. W 2015 r. wieniec ze Swarzynic zajął I miejsce na dożynkach wojewódzkich w Międzyrzeczu, a w ubiegłym roku wieniec przygotowany przez sołectwo Trzebiechów zajął I miejsce na dożynkach powiatowych w Zaborze.Zaznaczyć należy, że po wprowadzeniu drugiego stopnia adm. samorządowej w Gminie odbyły się po raz pierwszy dożynki powiatowe,
 • Co roku ogłaszany jest konkurs na „Najładniejszy ogród warzywny”, „Najładniejszy ogród kwiatowy” i „Najczystsze sołectwo” mobilizujący mieszkańców Gminy do dbałości o własne posesje i sołectwa, a także umożliwiający im pochwalenie się swoimi osiągnięciami.W ramach podziękowań za pracę społeczną dla osób biorących udział w konkursie i osób zaangażowanych w życie gminy organizowana jest wycieczka. Mieszkańcy mieli możliwość zwiedzania Sejmu Rzeczypospolitej, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,10_mieszkacy_gminy_w_warszawie.jpg
 • W ramach gminnej majówki odbywa się cyklicznie:          

1 maja się VIII Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Złota Nuta Obrzycy”,

2 maja „Rajd rowerowy Biało-Czerwonej”,

3 maja obchody Święta Konstytucji z mszą i uroczystościami pod pomnikiem

 • Podczas wakacji we wszystkich sołectwach gminy odbywa się „Wakacjada” podczas której dzieci uczestniczą w grach i zabawach integracyjnych, wyjazdach na basen, wycieczkach rowerowych, „Grillowaniu” i innych atrakcjach,
 • Ponadto obywają się współorganizowane z radami sołeckimi spotkania okolicznościowe w salach wiejskich,
 • 15_polskoniemieckie_centrum_spotka_w_podlegrzu1.jpgTradycją są wydarzenia organizowane we współpracy z gminą Schenkendobern, między innymi: Polsko-Niemiecki Turniej Piłki Siatkowej w Podlegórzu i Polsko-Niemieckie Spotkanie Twórców Ludowych i Rękodzieła w Gębicach,
 • We wrześniu 2015r. powstało Trzebiechowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, które w sezonie 2016/2017 zdobyło III miejsce w rozgrywkach „Lubuskiej III Ligi Siatkówki”. 2 października 2015 rozpoczęła działalność Akademia Siatkówki przeznaczona dla dzieci,
 • W maju przez Gminę po raz drugi przejedzie Międzynarodowy Wyścigu Kolarski Bałtyk – Karkonosze Tour. Gmina partycypuje w organizacji wyścigu, w którym bierze udział ok. 200 kolarzy z całego świata.