Aktualności

30 sierpnia 2018 18:17 | Aktualności

UMOWA DOTYCZĄCA MODERNIZACJI I ROZBUDOWY GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRZEBIECHOWIE – PODPISANA

W dniu 30 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebiechowie w obecności Wójta Trzebiechowa Izabelli Staszak uroczyście podpisano umowę dotyczącą modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie. Inwestycja zakłada opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z wykonaniem robót budowlanych. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków, która będzie miała charakter oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z biologicznym usuwaniem biogenów i będzie składała się z następujących elementów: pompowni ściekowych zlokalizowanych poza terenem oczyszczalni; pompowni głównej z kratą koszową; punktu zlewnego ścieków dowożonych; zespołu sitopiaskownika ze skrzynką przelewową rozdziału i zasuwami, rozdzielającą ścieki na dwa ciągi; zbiornika retencyjno-wyrównawczego; komory rozdziału ścieków; trzech reaktorów biologicznych pracujących w technologii osadu czynnego; trzech osadników wtórnych – pionowych; pompowni recyrkulacyjnych osadu; komory stabilizacji tlenowej; stacji dmuchaw; stacji koagulantów itp.

Wykonawcą prac będzie konsorcjum: HMK Sp. z o.o., Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o. z Jastrzębia Zdrój. Wartość inwestycji 8 922 420,00 zł brutto (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych 00/100). Termin zakończenia prac – 31 październik 2019 r. Umowę parafowali, w imieniu Inwestora Andrzej Ogrodnik – Prezes ZGK Sp. z o.o. w Trzebiechowie, w imieniu Wykonawcy Zenon Helbik – Prezes Zarządu.

Wójt Gminy

 - Izabella Staszak -

Przeczytano: 548 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: