Komunikaty

11 lipca 2018 12:23 | Komunikaty

OGŁOSZENIE dla mieszkańców ulicy Parkowej.

Proszę o zabranie swoich pojazdów z terenu przed Pałacem w dniu 14 lipca od godziny 8.00 do godziny 2.00 w nocy. Wójt Gminy Izabella Staszak

czytaj więcej »

10 lipca 2018 17:49 | Komunikaty

Szukamy pracownika !

Wójt Gminy Trzebiechów zatrudni od 1 sierpnia 2018r pracownika na stanowisko ds. organizacyjnych. Szczegóły zostaną ogłoszone na stronie BIP Gminy Trzebiechów. Informacja u Sekretarza Gminy pod nr telefonu 68 351 41 22, 68 351 41 31. Wójt Gminy Izabella Staszak

czytaj więcej »

10 lipca 2018 17:48 | Komunikaty

Budynek do wynajęcia za złotówkę !

Gmina Trzebiechów wynajmie za symboliczną złotówkę budynek po byłej szkole we wsi Głuchów z przeznaczeniem na żłobek. (Lokalizacja obiektu: Głuchów 37a, Numer działki: 102/4 o pow. 0,1439 ha , Powierzchnia lokali przeszło 220m2). W budynku musi być przeprowadzony...

czytaj więcej »

02 lipca 2018 09:12 | Komunikaty

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim

Gmina Trzebiechów bierze udział w projekcie „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim". Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

czytaj więcej »

27 czerwca 2018 14:47 | Komunikaty

INFORMACJA dotycząca miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa lubuskiego.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.....

czytaj więcej »

25 czerwca 2018 13:56 | Komunikaty

SZKOLNICTWO WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM - KONSULTACJE

Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do treści projektu dokumentu pt.: „Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030”. Celem dokumentu jest zapewnienie efektywnej integracji i spójności działań wszystkich zaangażowanych podmiotów...

czytaj więcej »

21 czerwca 2018 17:46 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE o udostępnieniu PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 1 - Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny...

czytaj więcej »

18 czerwca 2018 12:12 | Komunikaty

Do sprzedaży - budynek byłej szkoły w Głuchowie i przyległe działki.

Gmina Trzebiechów posiada do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną we wsi Głuchów obręb Głuchów, składającej się z budynku po byłej szkole, w którym zostały wydzielone 4 lokale (Lokalizacja obiektu: Głuchów 37a, Numer działki: 102/4 o pow. 0,1439...

czytaj więcej »

09 czerwca 2018 12:09 | Komunikaty

Infolinia Programu Dobry start.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że z dniem 11 czerwca 2018r. w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. uruchomiona zostaje dla mieszkańców naszego województwa oraz pracowników samorządowych infolinia Programu Dobry start. Nr...

czytaj więcej »

09 czerwca 2018 11:59 | Komunikaty

DECYZJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat

DECYZJA Na podstawie art. 24c ust 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. póz. 328 ze zm. - dalej u.z.z.w.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca...

czytaj więcej »