Komunikaty

27 czerwca 2018 14:47 | Komunikaty

INFORMACJA dotycząca miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa lubuskiego.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.....

czytaj więcej »

25 czerwca 2018 13:56 | Komunikaty

SZKOLNICTWO WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM - KONSULTACJE

Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do treści projektu dokumentu pt.: „Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030”. Celem dokumentu jest zapewnienie efektywnej integracji i spójności działań wszystkich zaangażowanych podmiotów...

czytaj więcej »

21 czerwca 2018 17:46 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE o udostępnieniu PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 1 - Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny...

czytaj więcej »

18 czerwca 2018 12:12 | Komunikaty

Do sprzedaży - budynek byłej szkoły w Głuchowie i przyległe działki.

Gmina Trzebiechów posiada do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną we wsi Głuchów obręb Głuchów, składającej się z budynku po byłej szkole, w którym zostały wydzielone 4 lokale (Lokalizacja obiektu: Głuchów 37a, Numer działki: 102/4 o pow. 0,1439...

czytaj więcej »

09 czerwca 2018 12:09 | Komunikaty

Infolinia Programu Dobry start.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że z dniem 11 czerwca 2018r. w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. uruchomiona zostaje dla mieszkańców naszego województwa oraz pracowników samorządowych infolinia Programu Dobry start. Nr...

czytaj więcej »

09 czerwca 2018 11:59 | Komunikaty

DECYZJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat

DECYZJA Na podstawie art. 24c ust 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. póz. 328 ze zm. - dalej u.z.z.w.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca...

czytaj więcej »

08 czerwca 2018 13:00 | Komunikaty

Regionalna Konferencje BGK dla Przedsiebiorców i Samorzadu Terytorialnego

Bank Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosic na Regionalna Konferencje BGK dla Przedsiebiorców i Samorzadu Terytorialnego Termin 11.06.2018 r. w Hotel Ruben, Sala Rubinowa, Al. Konstytucji 3 Maja 1A, 65-805 Zielona Góra R.S.V.P. www.regionalnekonferencje.bgk.pl do 09.06.2018 r. ZAPROSZENIE...

czytaj więcej »

07 czerwca 2018 08:36 | Komunikaty

Ruszył nabór wniosków na Lubuską Odnowę Wsi

Zarząd Województwa Lubuskiego, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 913), art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

czytaj więcej »

30 maja 2018 08:05 | Komunikaty

UWAGA ! Dnia 1 czerwca Urząd Gminy nieczynny!

Zgodnie z "ZARZĄDZENIEM NR 120.10.2018 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 30 maja 2018r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018r." w dniu 1 czerwca 2018 roku (piątek) Urząd Gminy Trzebiechów będzie nieczynny. W zamian za ten dzień Urząd będzie czynny w dniu 9 czerwca 2018r....

czytaj więcej »

24 maja 2018 11:20 | Komunikaty

CHCESZ STUDIOWAĆ ? MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE STYPENDIUM 1000 ZŁ

Stowarzyszenie Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu informuje o ufundowaniu stypendiów dla studentów l roku Ogrodnictwo - w programie studiów m.in.; Technologie produkcji ogrodniczej Rośliny zielarskie, grzyby uprawne...

czytaj więcej »