Urząd Gminy Trzebiechów
https://trzebiechow.pl

07 maja 2018 09:31 | Komunikaty

Konsultacje społeczne w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, póz. 519 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2017 r. póz. 1405 ze zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 7 maja 2018r. do 28 maja 2018r.

Projekt uchwały dostępny jest na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego www.bip.lubuskie.pl zakładka - ochrona środowiska oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Wydział Pozwoleń i Programów- pokój 327.

W załączeniu przesyłam również Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego z prośbą o jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Waszego Urzędu na okres 21 dni, w celu zapewnienia możliwości czynnego udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu administracyjnym.

Jednocześnie proszę o przesłanie do tut. Organu potwierdzenia, w jakim terminie przedmiotowe obwieszczenie było udostępnione społeczeństwu.

Ponadto informuję, że w ramach prowadzonych konsultacji, dnia 18 maja 2018r. w godzinach od 11.00 do 15.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze, odbędzie się konferencja pn. Smog - działania samorządu

- Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

- Program konferencji


Zarząd Województwa Lubuskiego
Wicemarszałe
Stanisław Tomczyszyn