Komunikaty

03 sierpnia 2018 16:33 | Komunikaty

KOMUNIKAT w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z dnia 03 sierpnia 2018.

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 03.08.2018 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Trzebiechowie (gm. Trzebiechów)
zaopatrującego miejscowości:
Mieszkowo, Swarzynice. Trzebiechów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2017r., po. 2294), a pod względem fizykochemicznym nadal nie spełnia wymagań określonych w w/w rozporządzeniu.
W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej zawartości manganu.
Przekroczenie manganu nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. brunatne zabawienie ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, przebarwienie bielizny podczas prania.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwalania

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Zielonej Górze

Przeczytano: 655 razy.| Wydrukuj|Do góry