Komunikaty

28 września 2018 09:32 | Komunikaty

Postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków województwa lubuskiego alei lipowej, położonej pomiędzy Sulechowem a Trzebiechowem,

Stosownie do art. 9 ust. 3 b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 roku, póz. 2187, t.j., ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru, uprzejmie proszę o podanie do publicznej wiadomości informacji następującej treści:

Z urzędu, na wniosek na wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków województwa lubuskiego alei lipowej, położonej pomiędzy Sulechowem a Trzebiechowem, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 278 na działkach o nr ewid. 49/1, 49/2, 247/1, 247/2, 247/3, 274/2, obr. Radowice, 95/3 obr. Trzebiechów, 9/7 obr. Kruszyna, 13 obr. Obłotne na terenie gmin Sulechów i Trzebiechów, powiat zielonogórski

Informację tę proszę podać w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w której znajduje się zabytek. Jednocześnie proszę o poinformowanie tutejszego urzędu o tym, iż informacja taka została podana do publicznej wiadomości.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

dr. BarbaraBielinis-Kopeć

Przeczytano: 349 razy.| Wydrukuj|Do góry