Komunikaty

11 lutego 2016 09:40 | Komunikaty

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku, 2016 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki

OGŁOSZENIE
Gmina Trzebiechów
Działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 Nr 0poz. 1118 ze zm.)
Wójt Gminy Trzebiechów
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku, 2016 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki
I. Rodzaj, formy realizacji zadania, wysokość środków publicznych na realizację zadania w 2016 roku;
Upowszechniania sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebiechów w dyscyplinie – piłka siatkowa poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym - udział w zawodach w ramach współzawodnictwa, reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2016 r.
8.000 zł
Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Trzebiechów lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
II.  Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art, 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 
3.Wójt Gminy Trzebiechów  może  odmówić  podmiotowi  wyłonionemu  w  konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie , podmiot lub jego reprezentanci   utracą zdolność  do  czynności   prawnych,  zostaną ujawnione  nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
4.Szczegółowe   i   ostateczne   warunki   realizacji,  finansowania   i   rozliczania   zadania reguluje umowa zawarta między oferentem a Gminą Trzebiechów.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania -2016 rok z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie .
IV. Termin składania ofert
  1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11, ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,   ramowego   wzoru   umowy   o   wykonanie   zadania   publicznego   i   wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U.z 2011r. Nr 6 poz. 25).
     Wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w Urzędzie Gminy Trzebiechów             pok. nr 11
3.  Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4. Do ofert należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia ),
  2. aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności oraz organy uprawnione do jego reprezentacji,
 
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert" i nazwą zadania, dyscypliny sportu w Sekretariacie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2 w godzinach 8.30-16.30 (poniedziałek); 8.30-15.30 (od wtorku do czwartku) 8.30-14.30 (piątek)  w terminie do dnia 3 marca 2016 r. do godz. 9.00 (liczy się data wpływu do urzędu).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 marca 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego pokój nr 14.
Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone na innych drukach, niekompletne, albo wpłyną pocztą po tym terminie.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową.
2.Kryteria oceny złożonych ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3;
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania;
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub
podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania publicznego;
e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy,
osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Komisja konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Trzebiechów ocenę i  propozycję wysokości dotacji na realizację i. projektu. Wójt Gminy Trzebiechów podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
 
VI. Wysokość środków finansowych przekazanych przez Gminę Trzebiechów na realizację zadania tego samego rodzaju w 2015 r; Gmina nie realizowała w roku 2015 zadań tego  rodzaju.
VII. Postanowienia końcowe
1.    Wyłoniony   podmiot   będzie   zobowiązany   pod   rygorem   rozwiązania   umowy   do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Trzebiechów.
2.  Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
1)wyodrębnienia    rachunku    bankowego    przeznaczonego    wyłącznie    do    operacji związanych z realizacją zadania,
2)wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych do realizacji umowy,
3)dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów ( faktur, rachunków ) oraz dokumentacji o której mowa wyżej, celem kontroli   prawidłowości   wydatkowania   dotacji   oraz   kontroli   prowadzenia   właściwej dokumentacji z nią związanej, która nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 
Wyniki   konkursu   przedstawione   zostaną   na   tablicy   ogłoszeń   Urzędu   Gminy Trzebiechów, opublikowane   na   stronie   internetowej   Urzędu   Gminy Trzebiechów   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.trzebiechow.pl

Przeczytano: 683 razy.| Wydrukuj|Do góry