Komunikaty

10 marca 2016 09:31 | Komunikaty

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w TRZEBIECHOWIE ogłasza nabór na stanowisko „pomoc administracyjna”

WYMAGANIA FORMALNE:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie średnie lub wyższe;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 7. znajomość przepisów z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, w szczególności zagadnień dotyczących świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, kodeksu postępowania administracyjnego,
 8. umiejętność interpretowania przepisów prawa i wykorzystania ich w praktyce,
 9. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym komputera i Internetu.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. zaangażowanie, dokładność, terminowość, odpowiedzialność i lojalność, operatywność, punktualność, odporność na stres, wysoka kultura osobista
 2. mile widziana znajomość programu komputerowego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. list motywacyjny i życiorys,
 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom);
 3. oświadczenie o stanie zdrowia;
 4. kopie poświadczające staż pracy (kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu);
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 8. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość kandydata i jego obywatelstwo.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ :

 1. pomoc w prowadzeniu dokumentacji w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych,
 2. pomoc w przygotowywaniu listy wypłat świadczeń,
 3. pomoc w planowaniu środków finansowych na wypłatę świadczeń,
 4. udzielanie informacji osobom ubiegającym się o świadczenia wychowawcze, rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 5. Współpraca z pracownikami GOPS Trzebiechów i innymi instytucjami

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

 1. praca biurowa w GOPS Trzebiechów, obsługa klientów;
 2. umowa o pracę na czas określony,
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym   czasie bez podania przyczyny.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w terminie do dnia 19 marca 2016r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godz.730-1500.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej GOPS oraz w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 351 42 63.

Przeczytano: 1163 razy.| Wydrukuj|Do góry