Ogłoszenia

10 stycznia 2020 22:56 | Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Trzebiechów w roku 2020w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Trzebiechów w roku 2020


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2,  art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), uchwały Nr X/88/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019r., poz. 2995) zarządzam, co następuje:

 

   § 1. 1 Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Trzebiechów w 2020 roku.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

   § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przeczytano: 79 razy.| Wydrukuj|Do góry