Wieści z sołectw, sprawy sołeckie i "Fundusz Sołecki"

10 sierpnia 2017 08:01 | Wieści z sołectw, sprawy sołeckie i "Fundusz Sołecki"

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 R. (INFORMACJE, WZÓR WNIOSKU, WZÓR PROTOKOŁU, WZÓR UCHWAŁY, LISTA OBECNOŚCI)

Wójt Gminy Trzebiechów, na podstawie uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015 r., przedkłada informację dotyczącą wysokości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2018 r.
             Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301 – z późn. zm.), aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjnie trzy warunki:

- zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;

- zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;

- zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz Sołecki wyodrębniony i pozostający do dyspozycji Sołtysów na 2018 r. wynosi 182 756,19 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych, 19/100) w tym:

Lp.

Nazwa Sołectwa

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

1.

Borek

11 481,65 zł

2.

Gębice

9 150,37 zł

3.

Głuchów

23 145,05 zł

4.

Mieszkowo

9 365,67 zł

5.

Ostrzyce

16 793,62 zł

6.

Podlegórz

18 336,62 zł

7.

Radowice

15 573,57 zł

8.

Swarzenice

29 424,72 zł

9.

Trzebiechów

35 883,80 zł

10.

Ledno-Głęboka

13 241,12 zł

RAZEM

182 756,19 zł

 

Podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

  1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Wójta Gminy wniosku.
  2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
  3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.
  4. Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Trzebiechów.
  5. Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego (wzory w załączeniu), sołtys (do dnia 30 września 2017 r.) przekazuje Wójtowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.
  6. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
  7. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.

Bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców Gminy Trzebiechów do udziału w planowanych zebraniach wiejskich oraz do podejmowania inicjatyw, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę wizerunku i estetyki Naszej Gminy

Wójt Gminy

- Izabella Staszak –

 

Załączniki poniżej.

 

Przeczytano: 3255 razy.| Wydrukuj|Do góry