Wieści z sołectw, sprawy sołeckie i "Fundusz Sołecki"

24 lipca 2018 10:10 | Wieści z sołectw, sprawy sołeckie i "Fundusz Sołecki"

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 R. INFORMACJE I DOKUMENTY.

Wójt Gminy Trzebiechów, na podstawie uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015 r., przedkłada informację dotyczącą wysokości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2019 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301 – z późn. zm.), aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjnie trzy warunki:

- zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;

- zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;

- zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz Sołecki wyodrębniony i pozostający do dyspozycji Sołtysów na 2019 r. wynosi 204 920,64 zł (słownie: dwieście cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 64/100) w tym:

Lp.

Nazwa Sołectwa

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

1.

Borek

13 333,74 zł

2.

Gębice

10 352,78 zł

3.

Głuchów

25 902,10 zł

4.

Mieszkowo

10 473,63 zł

5.

Ostrzyce

18 651,12 zł

6.

Podlegórz

20 463,87 zł

7.

Radowice

17 523,19 zł

8.

Swarzenice

33 072,51 zł

9.

Trzebiechów

40 283,20 zł

10.

Ledno-Głęboka

14 864,50 zł

RAZEM

204 920,64 zł

 

Podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

  1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Wójta Gminy wniosku.
  2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
  3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.
  4. Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Trzebiechów.
  5. Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego (wzory w załączeniu), sołtys (do dnia 30 września 2018 r.) przekazuje Wójtowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony
    po terminie zostanie odrzucony.
  6. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
  7. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.

Bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców Gminy Trzebiechów do udziału w planowanych zebraniach wiejskich oraz do podejmowania inicjatyw, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę wizerunku i estetyki Naszej Gminy

Wójt Gminy

- Izabella Staszak -

 

Załączniki:
- wzór wniosku w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r.
- wzór uchwały zebrania wiejskiego;
- wzór protokołu zebrania wiejskiego.
- lista obecności.

Przeczytano: 1133 razy.| Wydrukuj|Do góry