Wieści z sołectw, sprawy sołeckie i "Fundusz Sołecki"

10 sierpnia 2016 14:19 | Wieści z sołectw, sprawy sołeckie i "Fundusz Sołecki"

Fundusz sołecki na 2017 rok. Uaktualnienie - załączniki.

Rada Gminy w Trzebiechowie podejmując w dniu 11 marca 2015r. uchwałę Nr IV/22/2015 rozstrzygnęła o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Trzebiechów środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała ta, zgodnie z art.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz. 301 

z późn.zm.), ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych. Oznacza to, że fundusz ten wydzielany będzie corocznie, aż do ewentualnego podjęcia przez Radę Gminy uchwały
 o niewydzielaniu funduszu sołeckiego.

Co to jest fundusz sołecki?

- To wyodrębnione w budżecie gminy pieniądze, o wydatkowaniu których decydują bezpośrednio mieszkańcy poszczególnych sołectw. Mimo, że fundusz sołecki jest wyodrębniony w budżecie gminy, przez cały czas pozostaje jego częścią i za jego wykonanie odpowiada Wójt Gminy.

- Wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy oraz przyjęcie wniosków poszczególnych sołectw to ściśle określone procedury, terminy i kwoty.

- Idea funduszu wykracza poza finansowe aspekty – mieszkańcy sami wskazują najważniejsze potrzeby swoich miejscowości i wspólnie podejmują decyzje, które
z nich zostaną zrealizowane za pomocą środków z funduszu.

 Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjnie trzy warunki:

- zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy,

- musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców,(drogi, chodniki, przystanek itp.)

- musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Jeżeli wniosek nie spełnia łącznie tych wymagań – Wójt zobowiązany jest odrzucić taki wniosek.

 Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia.

Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie, odrębnie uchwala wniosek, wskazując w nim przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie.

 Wysokość kwot przeznaczanych dla poszczególnych sołectw wyliczana jest za pomocą wzoru określonego w ustawie, a uzależniona jest od ilości mieszkańców sołectwa oraz od wielkości wykonanych dochodów bieżących gminy.

Fundusz sołecki przeznaczany do dyspozycji mieszkańców na 2017 rok wynosi 151 296,41 zł.

w tym:

 

L.p.

Sołectwo

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2016 r.

Kwota funduszu

 sołeckiego

1

Borek

130

9 778,26

2

Gębice

54

7 526,30

3

Głęboka - Ledno

171

10 993,14

4

Głuchów

451

19 289,85

5

Mieszkowo

61

7 733,72

6

Ostrzyce

264

13 748,83

7

Podlegórz

320

15 408,17

8

Radowice

241

13 067,32

9

Swarzynice

614

24 119,72

10

Trzebiechów

1 082

29 631,10

R A Z E M

3 388

151 296,41

 

Podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

 Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Wójta Gminy wniosku.

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.

Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Trzebiechów.

Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego (nowy wzór w załączeniu), sołtys (do dnia 30 września 2016 r.) przekazuje Wójtowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.

 W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

 Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w powyższych działaniach.

Każdy mieszkaniec może mieć wpływ na kierunek działań oraz rozwój swojego sołectwa.

 

Wójt Gminy

Izabella Staszak

Przeczytano: 1104 razy.| Wydrukuj|Do góry