Utylizacja azbestu.

28 listopada 2016 19:06 | Utylizacja azbestu.

WAŻNE !!! Nabór wniosków na utylizację azbestu w roku 2017 !!!

 Wniosek [14.62 KB]

 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ [42.41 KB]

 OŚWIADCZENIE o pomocy de minimis w rolnictwie [39.2 KB]


Wójt Gminy Trzebiechów informuje i zaprasza
wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości zainteresowanych likwidacją AZBESTU w roku 2017, do składania pisemnych  wniosków do Urzędu Gminy lub do Sołtysów do dnia 12 maja 2017r.. Akcja usuwania azbestu  oraz materiałów i odpadów zawierających azbest dotyczy osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i pozostałych instytucji. Wnioski można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy, u Sołtysów lub ze strony internetowej (poniżej).
UWAGA! Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Do wniosku należy również załączyć:
Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest (akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej). W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz upoważnienie dla wnioskodawcy – współwłaściciela do występowania o dofinansowanie w sytuacji, gdy jest ich pełnomocnikiem.
W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi lub produktami rybołówstwa – obowiązkowo należy wypełnić dwa dodatkowe dokumenty:
- oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 3 lub pod nr tel. (68) 3 514 131 – Przemysław Żurawiecki.

Wójt Gminy
Izabella Staszak

Przeczytano: 776 razy.| Wydrukuj|Do góry