Utylizacja azbestu.

29 sierpnia 2017 10:49 | Utylizacja azbestu.

ZAKOŃCZENIE AKCJI USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY TRZEBIECHÓW W 2017 R.

logo_wfosgw.png     logo_nfosgw.jpg

            Wójt Gminy Trzebiechów informuje, że w sierpniu 2017 r. zakończono akcję usuwania oraz demontażu materiałów i wyrobów zawierających azbest, zaplanowaną  w obecnym roku kalendarzowym. Wykonawcą prac była firma „EKO 24” Barbara Plewko z Dębna
w województwie zachodniopomorskim. W okresie od czerwca do sierpnia firma zebrała z gminnych posesji 35,38 Mg szkodliwych dla środowiska materiałów. 11,39 Mg stanowiły materiały zdemontowane (głównie z dachów budynków mieszkalnych oraz gospodarczych), natomiast 23,99 Mg stanowiły materiały, które przez lata zalegały w zagrodach i na podwórzach. Łączny koszt zbiórki azbestu to 15 291,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych, 00/100). Zadanie w 100% zrealizowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

            Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka. Naturalne źródła emisji włókien azbestowych w praktyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane z działalnością człowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest, tymi źródłami są: niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach; użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych, niewłaściwego usuwania z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest. Ponadto urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest są źródłem zanieczyszczenia pyłem występujące wewnątrz pomieszczeń. Stosowanie wyrobów azbestowych, a w konsekwencji możliwość uwalniania włókien azbestu do środowiska, spowodowało wzrost zainteresowania zdrowotnymi skutkami środowiskowej ekspozycji na azbest. Wielkość zagrożenia dla zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mają one średnicę mniejszą od 3 μm i są dłuższe niż 5 μm, przy czym najbardziej szkodliwe są włókna o długości ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości). Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być również związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajników oraz chłoniaków. Jednak zwiększenie ryzyka w tych grupach nowotworów należy postrzegać jedynie jako prawdopodobne. Między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. Aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały 20-40 lat temu.

            Wójt Gminy Trzebiechów przypomina, że w 2018 r. zbiórka azbestu będzie kontynuowana. Osoby zainteresowane odbiorem materiałów z prywatnych posesji będą zobligowane jedynie do wypełnienia i złożenia stosownych dokumentów w sekretariacie Urzędzie Gminy. Stosowne druki będzie można odebrać osobiście lub pobrać ze strony internetowej www.trzebiechow.pl  w drugim kwartale 2018 r.

Wszystkim mieszkańcom, którzy w tym roku pozbyli się szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia materiałów z terenów własnych posesji, bardzo serdecznie dziękuję.

 

Wójt Gminy

- Izabella Staszak -

 

Przeczytano: 484 razy.| Wydrukuj|Do góry