Utylizacja azbestu.

03 czerwca 2019 13:37 | Utylizacja azbestu.

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW!!! Nabór wniosków na utylizację azbestu w roku 2019

 WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW!!!

Nabór wniosków na utylizację azbestu w roku 2019

Wójt Gminy Trzebiechów informuje i zaprasza

 

wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości zainteresowanych likwidacją AZBESTU w roku 2019, do składania pisemnych wniosków do Urzędu Gminy do dnia 15 lipca 2019 r. (termin nieprzekraczalny). Akcja usuwania azbestu oraz materiałów i odpadów zawierających azbest dotyczy osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i pozostałych instytucji.

 

Wnioski można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy lub ze strony internetowej www.trzebiechow.pl, zakładka „Utylizacja azbestu”.

 

UWAGA! Dofinansowanie będzie obejmowało (w przypadku dofinasowania Programu przez WFOŚiGW w Zielonej Górze) zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Do wniosku należy również załączyć:

  1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest (akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej). W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz upoważnienie dla wnioskodawcy – współwłaściciela do występowania o dofinansowanie w sytuacji, gdy jest ich pełnomocnikiem.
  2. W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi lub produktami rybołówstwa – obowiązkowo należy wypełnić dwa dodatkowe dokumenty:

- oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 3
lub pod nr tel. (68) 351 41 31 – Bartłomiej Cybulski.

 

 

 

                                                            Wójt Gminy

                                                              Izabella Staszak

Przeczytano: 106 razy.| Wydrukuj|Do góry