Utylizacja azbestu.

21 marca 2016 07:35 | Utylizacja azbestu.

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów na lata 2016-2032”

Trzebiechów, 21 marzec 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu

 „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów na lata 2016-2032”

 Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedmiotowym dokumentem w zakładce „utylizacja azbestu” oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Trzebiechów pok. 4  w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 12 kwietnia 2016r.

Przeczytano: 860 razy.| Wydrukuj|Do góry