Utylizacja azbestu.

06 czerwca 2016 14:29 | Utylizacja azbestu.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotycząca „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów”

Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.3.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 maja 2014r. dotycząceUsuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów zostało skierowane do 11 podmiotów.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę w kryterium cena i podpisano umowę z P.P.H.U. „Eko – grunt” Wojciech Wieczorek, ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko – Biała.

Termin wykonania zadania do 31 lipca 2016 r.

Cena najkorzystniejszej oferty: 322,92 zł brutto za 1 Mg.

W pierwszym roku realizacji „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów na lata 2016 - 2032” będą odbierane i utylizowane wyroby azbestowe zdjęte i przechowywane na terenach posesji, posiadające pierwszy stopień pilności określony w przeprowadzonej inwentaryzacji, zgodnie z listą otrzymanych wniosków od mieszkańców gminy.

Kwota dotacji wynosić będzie 100% kosztów kwalifikowalnych obejmujących koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Zadanie realizowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Przeczytano: 773 razy.| Wydrukuj|Do góry