Rodzina 500+/ Dobry start "300+"

11 kwietnia 2016 12:59 | Rodzina 500+/ Dobry start "300+"

Informacja MRiPS dotyczaca programu RODZINA 500+

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatko¬wych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofa­lowe. Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każ­da rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatko­we wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki optekuńczo-wychowawcze typu ro­dzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziec­ko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2,7 mln.rodzin skorzysta z programu "Rodzina 500+"

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno ro­dziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformal­nych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w któ­rym sprawują opiekę.

Co w przypadku rodzin patchworkowych? Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co naj­mniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozo­staje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziec­ka niepełnosprawnego).

Kto będzie wypłacał świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. Wybór optymalnych rozwiązań organizacyjnych w gminach, które zapewnią prawidłową i terminową realizację świadczenia wy­chowawczego, należeć będzie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjonujących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze będzie mogło być realizowane w danej gminie, zarów­no w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej ko­mórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce spe­cjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub oso­biście w gminie. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świad­czenie wyłącznie na drugie t kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświad­czeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie nie­zbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowaw­cze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wy­płacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.

 6000 zł otrzymają rodzice przez rok na wychowanie dziecka w ramach programu Rodzina 500 plus"

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od l kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od l kwietnia - pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesią­ca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy bę­dzie trwał od l października do 30 września następnego roku kalendarzowego Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od l sierpnia danego roku. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się l kwiet­nia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzię­ki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wnio­sków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

3,7 mln. dzieci zostanie objętych wsparciem programu "Rodzina 500 plus"

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwa­gę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związ­ku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo za­siłek dla opiekuna.

Ile będzie można dostać?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium do­chodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800 zł netto, otrzyma 500 zł mie­sięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tyś. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyż­szenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane - rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących dzia­łalność gospodarczą

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świad­czeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, sty­pendiów dla uczniów i studentów. Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowaw­cze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wnio­sek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Pol­sce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń ro­dzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Przeczytano: 932 razy.| Wydrukuj|Do góry