Rodzina 500+/ Dobry start "300+"

11 kwietnia 2016 13:04 | Rodzina 500+/ Dobry start "300+"

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - PROGRAM RODZINA 500 PLUS - informacja i formularze

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie rozpocznie przyjmowanie wniosków „Rodzina 500 plus” (o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego).

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. lub 1200,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na podstawie dochodu osiągniętego w roku 2014 z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołączyć należy (podstawowe dokumenty):

  • - oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • - prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację (jeśli dotyczy),
  • - orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (jeśli dotyczy),
  • - inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku (pity-11, zaświadczenia od pracodawcy, świadectwa pracy – jeśli dotyczy).

Do wniosków nie należy dołączać zaświadczeń z urzędu skarbowego o dochodzie za rok 2014.

 W przypadku złożenia kompletnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski i załączniki do pobrania poniżej.

UWAGA: wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016r.w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również elektronicznie za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

Dokumenty:

Przeczytano: 915 razy.| Wydrukuj|Do góry