Gminna Spółka Wodna

29 listopada 2016 12:33 | Gminna Spółka Wodna

Gminna Spółka Wodna w Trzebiechowie - INFORMATOR

W imieniu Gminnej Spółki Wodnej w Trzebiechowie, pragniemy poinformować Państwa, że będąc właścicielami gruntów zmeliorowanych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne art. 74 ust. 1, (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) ciąży na Państwu obowiązek konserwacji cieków wodnych szczegółowych. Niewykonywanie tego obowiązku może spowodować wszczęcie przeciwko właścicielowi gruntu postępowania administracyjnego, zgodnie z Art. 77.1. Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zakończonego wydaniem przez właściwego starostę powiatu decyzji nakazującej wykonanie prac melioracyjnych.

W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji, zwracamy się do Państwa o wypełnienie deklaracji przystąpienia do nowopowstałej Gminnej Spółki Wodnej w Trzebiechowie. Korzyścią z przystąpienia do Spółki będzie wykonywanie na Państwa rzecz wszystkich zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją rowów szczegółowych.

W załączeniu przesyłamy Państwu informator na temat, co to jest Spółka Wodna, jakie zadania do niej należą, z czego jest finansowana, oraz kto powinien być jej członkiem.

Wypełnione i podpisane deklaracje proszę odesłać na adres Urzędu Gminy w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów lub przekazać sołtysowi wsi.

 

INFORMATOR

Spółka wodna to posiadająca osobowość prawną jednostka organizacyjna działająca w celu zaspakajania, wskazanych ustawą Prawo wodne, potrzeb z zakresu gospodarowania wodami. Spółka wodna jest formą organizacyjną odrębną zarówno od spółek cywilnych działających w oparciu o kodeks cywilny, jak i od spółek prawa handlowego, osobowych i kapitałowych, działających w oparciu o kodeks spółek handlowych. Jej powstanie i zasady działania reguluje wyłącznie ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Tworzenie spółki
Utworzenie spółki wodnej następuje poprzez sporządzenie pisemnej umowy, pomiędzy co najmniej trzema osobami fizycznymi lub prawnymi. Założyciele uchwalają statut spółki oraz dokonują wyboru zarządu i innych organów spółki. Spółki wodne podlegają nadzorowi starosty. Starosta zatwierdza statut spółki w drodze decyzji. Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu. Spółki wodne nie działają w celu osiągnięcia zysku, ale mogą wypracowywać zysk netto, który musi być przeznaczony na cele statutowe spółki.
Działalność
Spółki wodne są tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:
* melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
* wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych,
* utrzymywania wód.
Spółki wodne nie mogą prowadzić działalności w zakresie uregulowanym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Spółka wodna odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem natomiast członek spółki wodnej nie odpowiada za zobowiązania spółki.
Finansowanie działalności spółki
* Spółka wodna powinna być finansowana ze składek członków.
* Spółka wodna może generować zysk, który powinien zostać przeznaczony tylko i wyłącznie na działania statusowe spółki.
* Spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w formie dotacji podmiotowych z budżetu państwa oraz dotacji jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do wymagań przewidzianych przepisami o finansach publicznych.
Członkowie Gminnej Spółki Wodnej prawa i obowiązki
*Członkami Spółki są osoby fizyczne i prawne -właściciele lub użytkownicy gruntów zmeliorowanych wymienieni w załączniku do statutu. Wykaz i oznaczenie gruntów zmeliorowanych znajduje się w dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
*Następca prawny członka spółki wchodzi w prawa i obowiązki członka Spółki
*Przyjęcie do Spółki nowego członka następuje po stwierdzeniu posiadania gruntu zmeliorowanego i przyjęcia przez Zarząd Spółki w drodze uchwały
*Wyłączenie członka ze Spółki następuje w drodze uchwały Zarządu Spółki na wniosek zainteresowanego członka Spółki lub Kierownika Spółki


Kontakt:
Prezes
Roman Momot
tel. 721 308 611
e-mail: spolkawodnatrzebiechow@wp.pl

Przeczytano: 1825 razy.| Wydrukuj|Do góry