Urząd Gminy Trzebiechów
https://trzebiechow.pl

07 września 2019 18:01 | Odpady komunalne i nieczystości płynne. Zaopatrzenie w wodę

Informacje o gminnym systemie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych:

 

1)     Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

TRANS-FORMACJA

Marcin Wijatyk

Ołobok ul. Słoneczna 17

66-213 Skąpe

2)     Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

- PreZeroService Zachód sp. z o.o. (ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz)

- B+C EKO-ENERGIA (Nowy Świat 17, 66-100 Sulechów)

3)     Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,2%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – nie dotyczy

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0%

4)     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Lednie (nr działki 4/41 obręb Głuchów). Jest czynny w godzinach 8:00 – 12:00 w każdą ostatnią sobotę w miesiącu.

PSZOK prowadzi podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości TRANS-FORMACJA  Marcin Wijatyk, Ołobok ul. Słoneczna 17  66-213 Skąpe

Rodzaje przyjmowanych odpadów z gospodarstw domowych: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier, tektura, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, chemikalia, zużyte opony, tekstylia, odzież.

5)     Punkty sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmujące na wymianę zużyty sprzęt AGD:

- Media Ekspert Sulechów ul. Południowa 5  66-100 SULECHÓW

- NEONET,  ul. PCK 3, 66-100 Sulechów

- Kakto AMK Andrzej Kaczmar, ul. PCK 4, 66-100 Sulechów

Adresy punktów, do których można przynosić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych bez konieczności dokonania wymiany:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lednie.