Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

zlokalizowany w Urzędzie Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Dyżurujący prawnik

środa

8.00 - 12.00

doradca obywatelski (apl. adwokacki)

czwartek

13.00 - 17.00

doradca obywatelski (adwokat)

piątek

8.00 - 12.00

doradca obywatelski (apl. adwokacki)

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osoby uprawnione do ich otrzymania:

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr telefonu (68) 45 35 201 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl

3. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4) nieodpłatną mediację,
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

4. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje

działania  dostosowane  do  indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej  uprawnieniach  lub  spoczywających  na  niej  obowiązkach  oraz  wsparcia  w  samodzielnym rozwiązywaniu  problemu,  w  tym,  w  razie  potrzeby,  sporządzenie  wspólnie  z  osobą  uprawnioną planu działania  i  pomoc  w  jego  realizacji.Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

5. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1)poinformowanie  osoby  uprawnionej  o  możliwościach  skorzystania   z   polubownych   metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2)przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3)przygotowanie  projektu  wniosku  o  przeprowadzenie postępowania  mediacyjnegow  sprawie karnej;

4)przeprowadzenie mediacji;

5)udzielenie  pomocy  w  sporządzeniu  do  sądu  wniosku  o  zatwierdzenie  ugody  zawartej  przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

-sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

-zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcieosobiście oraz osobom doświadczającymtrudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

7. Osobakorzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może  złożyć  anonimową  opinię  o  udzielonej  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub świadczonym nieodpłatnym  poradnictwie  obywatelskim.  Opinię  (część  B  karty  pomocy)  osoba  uprawnionaosobiście umieszcza w oznakowanej urnie.

Wyświetlono: 124

Facebook.com Twitter.com

Załączniki