Fundusz sołecki na 2020r

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 r.

(INFORMACJE, WZÓR WNIOSKU, WZÓR PROTOKOŁU, WZÓR UCHWAŁY, LISTA OBECNOŚCI)

                       

Wójt Gminy Trzebiechów, na podstawie uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015 r., przedkłada informację dotyczącą wysokości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2020 r.

             Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301 – z późn. zm.), aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjnie trzy warunki:

- zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;

- zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;

- zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz Sołecki wyodrębniony i pozostający do dyspozycji Sołtysów na 2020 r. wynosi 222 052,91 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt dwa złote 91/100) w tym:

 

Lp.

Nazwa Sołectwa

Wysokość środków przypadających

na dane sołectwo

1.

Borek

14 639,89 zł

2.

Gębice

11 089.50 zł

3.

Głuchów

28 052,48 zł

4.

Mieszkowo

11 264,82 zł

5.

Ostrzyce

20 206,55 zł

6.

Podlegórz

21 872,17 zł

7.

Radowice

18 891,59 zł

8.

Swarzynice

36 117,57 zł

9.

Trzebiechów

43 832,00 zł

10.

Ledno-Głęboka

16 086,34 zł

RAZEM

222 052,91 zł

 


Podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

  1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Wójta Gminy wniosku.
  2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
  3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.
  4. Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Trzebiechów.
  5. Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego (wzory w załączeniu), sołtys (do dnia 30 września 2019 r.) przekazuje Wójtowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.
  6. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
  7. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.


Bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców Gminy Trzebiechów do udziału w planowanych zebraniach wiejskich oraz do podejmowania inicjatyw, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę wizerunku i estetyki Naszej Gminy

 

                                                   Wójt Gminy

                                                      - Izabella Staszak -

 

 Załączniki:
- wzór wniosku
- wzór uchwały zebrania wiejskiego;
- wzór protokołu zebrania wiejskiego.
- lista obecności.

Wyświetlono: 119

Facebook.com Twitter.com

Załączniki