Nowe kwalifikacje na start w województwie lubuskim

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu unijnego pn. "Nowe kwalifikacje na start w województwie lubuskim", chciałabym przedstawić Państwu realizowany przez naszą Firmę projekt, którego założeniem jest uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych, umożliwiających uzupełnienie, zmianę lub podwyższenie kwalifikacji  zawodowych Uczestników Projektu. Projekt uwzględnia popytowy system dystrybucji usług rozwojowych, dlatego Uczestnik Projektu wybiera samodzielnie kurs według swoich potrzeb z Bazy Usług Rozwojowych dostępnej pod adresem:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.Projekt skierowany jest do osób dorosłych (25-64 l.) oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych lub pozaszkolnych zamieszkujących województwo lubuskie.

W szczególności projekt jest skierowany do:
- osób 50+
- osób z niepełnosprawnościami
- osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
- osób zamieszkujących obszary wiejskie

Celem projektu pn. "Nowe kwalifikacje na start w województwie lubuskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej "Nowoczesna Edukacja", działanie 8.5 " Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych" RPO Lubuskie 2020, jest zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych- zgodnie z SZOOP RPO-L2020.

W załączniku formularz zgłoszeniowy i regulamin uczestnictwa w projekcie. W przypadku pytań ze strony potencjalnych Uczestników Projektu bardzo proszę zwracać się do Biura Projektu mieszczącego się w Zielonej Górze przy ulicy Bohaterów Westerplatte 30. Dostępny jest również numer telefonu (61) 666-11-32 pod którym zainteresowane osoby otrzymają informacje dotyczące całego przedsięwzięcia.
Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, lub wysłać pocztą na adres:

ONLINE- SKILLS SP. Z O. O.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra

Zapraszam również do odwiedzenia strony internetowej projektu na której dostępne są wszystkie dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

http://www.online-skills.com/projekt_kwalifikacje-lubuskie.html

Projekt realizowany jest wyłącznie na terenie woj. lubuskiego.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu.

--
Pozdrawiam,
Anna Peno
online-skills
----------------------------
mailto: bon_lubuskie2018@online-skills.com
http://www.online-skills.com/
Tel.: +48 61 666 11 32
Post: ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań, Poland

Wyświetlono: 48

Facebook.com Twitter.com