Wpis do "Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej"

Kod RWA:

5

Wymagane dokumenty:
- CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami.
- wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego (wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej )

- wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
1. osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek).
Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG a następnie wydrukować i udać się do Urzędu Gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym.
2. wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)
3. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG w BIP Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej
System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:
• opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
• albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany
• albo podpisany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych
• albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia
- formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy Trzebiechów, ul.Sulechowska 2 (parter – sekretariat) oraz pod adresem http://firma.gov.pl/ w zakładce "Formularze i instrukcje https://prod.ceidg.gov.pl

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu) 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów (pokój 14, I piętro)
Opłaty:
- wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie
Termin i sposób załatwienia:

tryb ustawowy przewiduje, iż organ gminy, przekształcony wniosek przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania

Podstawa prawna:
- Prawo przedsiębiorców.(Dz.U.2019 poz. 1292).
- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. (Dz.U.2019 poz.1291)
Tryb odwoławczy:

 

Brak
Organ gminy nie wydaje w tej sprawie żadnej decyzji ani postanowienia z możliwością odwołania.
Inne informacje:

- Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku.
- Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego , opatrując go podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika urzędu gminy i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Jeżeli wniosek zostanie zwrócony z CEIDG ze wskazaniem niepoprawności wówczas wójtwzywa wnioskodawcę do skorygowania lub uzupełnienia, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:

Pełna treść informacji