Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kod RWA:

7

Wymagane dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik do deklaracji - Oświadczenie o osobach zamieszkuących

Załącznik do deklaracji - dotyczący nieruchomości niezamieszkałych
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, pok. 6, parter, wej, B.

Inne informacje:
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa wyżej (zachował termin).Wyjątek: jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;
 
Gmina przejęła jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem pojemników na popiół. Gmina zapewnia dodatkowe worki do selektywnej zbiórki odpadów na: papier, tworzywa sztuczne i metal oraz  bio dla każdego właściciela nieruchomości segregującego odpady. Odpady zmieszane, pozostałości po sortowaniu, szkło oraz popiół zbierane są w pojemnikach.
 
    W Lednie znajduje się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą bez dodatkowych opłat oddać: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, gruz, leki, opakowania po olejach, farbach, papier, tworzywa, szkło oraz inne odpady komunalne. Informacje o punkcie, jego lokalizacji i godzinach funkcjonowania dostępne będą między innymi na stronie internetowej www.trzebiechow.pl
 
 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:

Pełna treść informacji