Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego /w świetle znowelizowanych od 1 września 2012 roku przepisów (art. 70b ustawy o systemie oświaty)

Kod RWA:

8

Wymagane dokumenty:
I  wypełniony wniosek
  • o dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika,
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu o pomoc de minimis,
  • wszystkie zaświadczenia /kopie/ o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzajaąych go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym czasie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
II załączniki:
1.Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
2.Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
3.Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;
4.Kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);
5.Kopię świadectwa pracy młodocianego;
6.Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
7. Wypełnionego formularza  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
8.Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości   pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie .
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych wraz z kompletem dokumentów składa się do Wójta Gminy Trzebiechów na adres: Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów bądź bezpośrednio w Urzędzie Gininy Trzebiechów
Opłaty:

Nie podlega

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wydanie decyzji administracyjnej oraz przekazanie dofinansowania.
 
Do 30 dni od daty wpływu wniosku.
Podstawa prawna:
Akty prawne dotyczące sprawy:
  1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.),
  2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),
  4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2018r., poz. 362 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Sulechowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Inne informacje:

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:

Pełna treść informacji