Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Kod RWA:

16

Wymagane dokumenty:
  1. Dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000. W przypadku braku mapy zasadniczej - kopia mapy katastralnej. Mapa powinna obejmować co najmniej obszar równy trzykrotnej szerokości frontu działki (część działki przyległa do drogi), jednak nie mniej niż 50 m,
  2. W przypadku gdy wielkość mapy przekracza format papieru A3, do wniosku należy dołączyć jej skan zapisany w formacie pdf. jpg. lub tif.
  3. Graficzne przedstawienie inwestycji - koncepcja architektoniczna, urbanistyczna,
  4. Warunki techniczne, opinia lub zaświadczenie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem,
  5. Raport oddziaływania na środowisko jeżeli inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu. 
  6. Pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora (w tym przypadku również opłata za pełnomocnictwo), 
  7. Wypis z ewidencji gruntów– pełny dla wnioskowanych działek, uproszczony dla działek sąsiednich
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów, pok. 6, parter, wej. B, Rafał Kubicki
Opłaty:

Opłata skarbowa z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych – 107,00 zł