Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Kod RWA:

18

Wymagane dokumenty:
  1. Dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000. W przypadku braku mapy zasadniczej - kopia mapy katastralnej. Mapa powinna obejmować co najmniej obszar równy trzykrotnej szerokości frontu działki (część działki przyległa do drogi), jednak nie mniej niż 50 m,
  2. W przypadku gdy wielkość mapy przekracza format papieru A3, do wniosku należy dołączyć jej skan zapisany w formacie pdf. jpg. lub tif.
  3. 1 egz. wyrysu z mapy ewidencji gruntów (Starostwo Powiatowe )
  4. Wypis z ewidencji gruntów dla działek objętej wnioskiem oraz działek sąsiednich, w przypadku inwestycji
  5. liniowej - dla wszystkich działek przez które ona przebiega ( Starostwo Powiatowe )
  6. Warunki techniczne, opinia lub zaświadczenie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem,
  7. Raport oddziaływania na środowisko jeżeli inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu,
  8. Graficzne przedstawienie inwestycji.
  9. Pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora (w tym przypadku również opłata za pełnomocnictwo),
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów, pok. 6, parter, wej. B, Rafał Kubicki
Opłaty:
Dla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 107 zł (nie dotyczy budynków mieszkalnych)
Inne informacje:
Wniosek winien być podpisany przez wnioskodawcę ( w przypadku osób fizycznych ) lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy ( w pozostałych przypadkach ). Opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647)