Droga do zatrudnienia! - program wsparcia dla niepracujących

Szanowni Państwo,
Od 01.01.2018 r firma O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. rozpoczęła na terenie województwa lubuskiego realizację projektu „Droga do zatrudnienia!", współfmansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubuskiego, Oś Priorytetowa VI. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:
- Osoby zamieszkujące województwo lubuskie
- Osoby pozostające bez zatrudnienia, niezarejestrowane w PUP jako bezrobotne
- Osoby w wieku 50 lat i więcej
- Osoby bierne zawodowo
- Osoby o niskich kwalifikacjach
W szczególności:
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
Cel projektu: Wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia dla 60 osób pozostających bez pracy, dzięki zwiększeniu motywacji, sprecyzowaniu celów zawodowych, nabyciu kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności skutecznego poszukiwania zatrudnienia

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:
1. Indywidualne Plany Działania - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie IPD, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.
2. Poradnictwo zawodowe grupowe - w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
3. Pośrednictwo pracy - kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.
4. Szkolenie zawodowe - nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowania potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.
5. Staż zawodowy - nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe.

ZAPEWNIAMY:
- 3-miesięczne stypendium stażowe
- Stypendium szkoleniowe
- Materiały szkoleniowe
- Certyfikat
- Catering
- Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW

Z poważaniem,
Zespół Projektu
Droga do zatrudnienia!

O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin.


Wyświetlono: 46

Facebook.com Twitter.com