Dowód Osobisty

Kod RWA:

1

Wymagane dokumenty:

Do wniosku załącza się aktualną fotografię

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Opłaty:
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego
Termin i sposób załatwienia:

Orientacyjny czas oczekiwania na dowód osobisty – miesiąc

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019r. poz.653 t.j. z późniejszymi zmianami).

Inne informacje:
Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy w której został złożony wniosek. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana zawiadomić niezwłocznie organ gminy i wystąpić z wnioskiem o wydanie jej nowego dokumentu. Organ gminy, któremu zgłoszono utratę dowodu wydaje osobie wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.
 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:

Pełna treść informacji