Zawarcie związku małżeńskiego

Kod RWA:

2

Wymagane dokumenty:
Osoby z polskim obywatelstwem:
  • odpisy skrócone aktów urodzeń,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli osoba zgłaszająca ślub uprzednio zawierała związek małżeński,
  • zezwolenie sądu opiekuńczego (dotyczy kobiet, które nie ukończyły 18 lat),
  • dowody osobiste
Cudzoziemcy:
  • odpis aktu urodzenia (oryginał i tłumaczenie),
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa (oryginał i tłumaczenie),
  • paszport,
  • poświadczenie o zameldowaniu (oryginał i tłumaczenie).
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów, pok. 10, I p.

Opłaty:
Sporządzenie aktu małżeństwa  - 84 zł,
 
Po sporządzeniu aktu małżeństwa jeden odpis nie podlega opłacie skarbowej.
 
Jeżeli przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nastapiło poza urzędem stanu cywilnego pobiera się opłate dodatkową w wysokości - 1 000 zł
Termin i sposób załatwienia:

Termin oczekiwania przed zawarciem małżeństwa w formie świeckiej wynosi 1 miesiąc.

Inne informacje:

Osoby pragnące zawrzeć związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi winny złożyć w USC odpowiednie, wymienione dokumenty. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi otrzymują zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne 6 miesięcy.

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:

Pełna treść informacji