LGD Między Odrą a Bobrem ogłasza nabór wniosków

OGŁOSZENIE Nr 3/2018
Zarząd Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania
Między Odrą a Bobrem
w porozumieniu z Zarządem Województwa Lubuskiego informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
I. Zakres naboru:
3 Cel ogólny
Wzrost aktywności gospodarczej na terenie LSR poprzez tworzenie i rozwój MSP zarejesrtowanych w systemie
REGON
Cel szczegółowy LSR 3.1
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Przedsięwzięcie 3.1.1
Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej

W ramach naboru wsparcie będzie udzielane na operacje w zakresie określonym § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 (tj. Dz.U. 2017 poz. 772 z późn. zm.), tj. podejmowanie działalności gospodarczej w ramach
rozwoju przedsiębiorczości

I. Warunki szczegółowe:
Termin składania wniosków:
od 25 czerwca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Działania Między Odrą a Bobrem
ul. Lipowa 1; 66-003 Zabór
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00:

Informacja na stronach LGD

Wyświetlono: 50

Facebook.com Twitter.com

Załączniki