OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie budowy obiektu infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), informuję że na wniosek P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa, który został złożony w dniu 26.03.2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.


Budowa obiektu infrastruktury technicznej – stacji bazowej telefonii komórkowej ZGO3073C na działce nr 384/13

położonej w obrębie geodezyjnym Trzebiechów, gmina Trzebiechów


Z wnioskiem można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu niżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. od dnia 27 marca 2019 r.

Miejsce składania uwag i wniosków:

Urząd Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, pokój 6.

 

                                                                      Wójt Gminy Trzebiechów

                                                        /-/ Izabella Staszak

Wyświetlono: 65

Facebook.com Twitter.com