OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów

 Trzebiechów, dnia 12 czerwca 2019 r.

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 97 §1 pkt) 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuję, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

Budowa obiektu infrastruktury technicznej – stacji bazowej telefonii komórkowej ZGO3073C na działce nr 384/13

położonej w obrębie geodezyjnym Trzebiechów, gmina Trzebiechów

zostało zawieszone z urzędu do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w Warszawie.

Z wnioskiem można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.

Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu niżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. od dnia 12 czerwca 2019 r.

Miejsce składania uwag i wniosków:

Urząd Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, pokój 6.

 

 

 

                                                              Wójt Gminy Trzebiechów

                                                             /-/ Izabella Staszak

Wyświetlono: 67

Facebook.com Twitter.com